Regulamin udzielania teleporady

Regulamin udzielania teleporady

REGULAMIN UDZIELANIA TELEPORADY W Przychodni Lekarzy Specjalistów OPTIMA

Zasady korzystania przez Pacjentów z TELEPORADY, świadczonych przez Przychodnię OPTIMA określa Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu lub innych teleinformatycznych kanałów dostępu dla pacjentów Przychodni Lekarzy Specjalistów OPTIMA .

Słowniczek:

Teleporada  – porada medyczna lub psychologiczna, która  udzielana jest przez Specjalistę Przychodni OPTIMA za pośrednictwem połączenia telefonicznego lub innych narzędzi teleinformatycznych. Porada może być realizowana w ramach komercyjnych konsultacji specjalistycznych oraz w ramach komercyjnych porad psychologicznych.

Teleporada specjalistyczna -Teleporada udzielana w ramach komercyjnych konsultacji specjalistycznych

Teleporada psychologiczna – Teleporada udzielana w ramach komercyjnych porad psychologicznych

Specjalista – lekarz, psycholog lub inny specjalista medyczny udzielający świadczeń w Przychodni Lekarzy Specjalistów OPTIMA.

Pacjent – osoba fizyczna, lub osoba niepełnoletnia, która będzie korzystać z Teleporady.

Rejestrujący Pacjenta – Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba, dokonująca rejestracji w imieniu Pacjenta, wskazana w upoważnieniu pozostawionym w Przychodni Lekarzy Specjalistów OPTIMA.

Strona Teleporad Przychodni Lekarzy Specjalistów Optima – strona internetowa, której celem jest przedstawienie oferty usługi Teleporady oraz umożliwienie dokonywanie za jej pośrednictwem płatności on-line.

Pojęcia nie zdefiniowane odrębnie w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu dla pacjentów Przychodni Lekarzy Specjalistów Optima.

Podstawowe zasady korzystania z teleporady

Teleporady specjalistyczne:

Teleporady psychologiczne :

Teleporady udzielane są telefonicznie lub za pośrednictwem innych narzędzi teleinformatycznych.

Aby skorzystać z teleporady należy:

 • zarejestrować się telefonicznie pod nr tel 87 610 86 58
 • wypełnić prawidłowo formularz na stronie przychodnia-optima.elk.pl/teleporada/ dotyczącej teleporady
 • zaakceptować poprzez wyrażenie zgody wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu
 • opłacić usługę
 • Specjalista w wyznaczonym terminie skontaktuje się z Pacjentem za pośrednictwem wybranego narzędzia teleinformatycznego.

Rozmowy stanowiące teleporadę są rejestrowane.

Przed udzieleniem teleporady, Specjalista identyfikuje Pacjenta na podstawie otrzymanych danych od Pacjenta lub osoby rejestrujące Pacjenta:

 • imię i nazwisko Pacjenta
 • numer PESEL Pacjenta
 • adres Pacjenta
 • numer telefonu komórkowego Pacjenta podany na oświadczeniu w placówce
 • imię i nazwisko osoby upoważnionej do dostępu do dokumentacji medycznej podane w oświadczeniu pozostawionym w Przychodni Lekarzy Specjalistów OPTIMA.

Zakres teleporady:

W ramach teleporady Specjalista Przychodni Lekarzy Specjalistów OPTIMA może:

 • udzielić porady medycznej lub konsultacji psychologicznej,
 • w uzasadnionych przypadkach wystawić e-Receptę. Decyzję o wypisaniu e-Recepty zawsze podejmuje lekarz udzielający teleporady, na podstawie badania wykonanego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności i w oparciu o dostępną w Przychodni Lekarzy Specjalistów OPTIMA dokumentację medyczną Pacjenta. zinterpretować wyniki badań dostępnych w elektronicznej dokumentacji medycznej Przychodni Lekarzy Specjalistów OPTIMA,
 • udzielić informacji na temat przyjmowanych leków,
 • w uzasadnionych medycznie przypadkach wystawić skierowania na badania i konsultacje.

W ramach teleporady Specjalista Przychodni Lekarzy Specjalistów OPTIMA nie ma możliwości:

 • wystawienia skierowania bez wskazań medycznych,
 • Jeśli stan zdrowia Pacjenta lub zgłoszony w trakcie teleporady problem medyczny  tego wymaga, Specjalista Przychodni Lekarzy Specjalistów OPTIMA ma prawo zdecydować o konieczności zgłoszenia się na wizytę lekarską przez Pacjenta osobiście, wezwania pogotowia lub uzyskania innej pomocy medycznej.

Czas trwania teleporady wynosi:

 • Teleporady specjalistycznej maksymalnie 20 minut,
 • Teleporady psychologicznej do 60 minut.
 • Po upływie określonego czasu specjalista może poinformować Pacjenta o zakończeniu czasu TELEPORADY i rozłączyć się.

ZGODA NA PRZETWARZANIE INFORMACJI I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

Korzystanie z teleporady przez Pacjenta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na to, by informacje i wypowiedzi przez niego udzielone w ramach teleporady ze Specjalistą Przychodni Lekarzy Specjalistów OPTIMA:

 • zostały zarejestrowane elektroniczne podczas nagrywania całej rozmowy,
 • umieszczone zostały w jego dokumentacji medycznej w Przychodni Lekarzy Specjalistów OPTIMA.
 • Przed rozpoczęciem TELEPORADY Pacjent może wysłać wyniki badań, które chce skonsultować z lekarzem lub które są niezbędne do przeprowadzenia porady. Przedmiotowy dokument lub dokumentację należy przesłać e-mailem na adres: teleporada.elk@gmail.com, nie później niż na 3 godz. przed terminem teleporady z danymi identyfikacyjnymi pacjenta w tytule maila (Załącznik do teleporady – imię i nazwisko pacjenta). Dopuszczalny formaty pliku to: jpg, pdf.
 • Specjalista podczas teleporady ma możliwość oceny wyłącznie zdjęcia lub dokumentu przesłanego najpóźniej na 3 godzin przed odbyciem teleporady.
 • Przesłane zdjęcia lub dokumenty pozostają w dokumentacji medycznej pacjenta w Przychodni Lekarzy Specjalistów OPTIMA.

Płatności i realizacja teleporady

Płatności za teleporady mogą być realizowane za pośrednictwem Przelewy 24, bądź przelewem tradycyjnym, bezpośrednio na konto Przychodni Lekarzy Specjalistów OPTIMA.

 • Prawidłowo zaksięgowana opłata, potwierdzona przez Rejestrację oznacza zakupienie teleporady.
 • Pacjent jest zobowiązany do dokonaniu przelewu za teleporadę płatną na konto Przychodni Lekarzy Specjalistów OPTIMA nie później, niż na 1 godzinę przed wyznaczonym czasem teleporady. W innym przypadku, teleporada nie odbędzie się. Rejestracja na teleporadę odbywa się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, w soboty od godz. 9:00 do 14:00 albo internetowo https://przychodnia-optima.elk.pl/teleporada/

REZYGNACJA / ODWOŁANIE WIZYTY

 • Jeśli pacjent nie może odbyć umówionej teleporady powinien ją odwołać najpóźniej na 6h przed zaplanowanym czasem teleporady, aby otrzymać zwrot dokonanej płatności za usługę.
 • Specjalista dokona 3 prób połączenia się z Pacjentem w czasie przewidzianym na odbycie teleporady. Jeśli połączenie nie będzie zrealizowane, płatność za usługę nie zostanie zwrócona.
 • W sytuacji problemów technicznych lub zerwania połączenia podczas teleporady Pacjent powinien poczekać na ponowne połączenie ze Specjalistą Przychodni Lekarzy Specjalistów OPTIMA, nie wykonując w tym czasie innych połączeń, zostawiając wolną linię do kontaktu.
 • Przychodnia Lekarzy Specjalistów OPTIMA nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne, uniemożliwiające nawiązanie lub kontynuowanie połączenia, nie leżące po stronie Przychodni Lekarzy Specjalistów OPTIMA – wówczas ponowiona zostanie próba połączenia ale jedynie w ramach czasu przewidzianego na usługę.
 • W przypadku odwołania teleporady ze strony Przychodni Lekarzy Specjalistów OPTIMA, zostanie zaproponowany Pacjentowi inny dogodny termin na zrealizowanie teleporady.  W przypadku nieprzyjęcia innego terminu Pacjent ma także prawo ubiegać się o zwrot opłaty za niezrealizowaną teleporadę.

Dane osobowe

Dane osobowe podawane przez Pacjentów przy rejestracji i realizacji teleporady, przetwarzane są przez FHU Henryk Mandziarz PRZYCHODNIA LEKARZY SPECJALISTÓW z adresem siedziby: ul. Armii Krajowej 45, 19-300 Ełk (administrator danych).

 • Podanie danych osobowych przez Pacjenta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do skorzystania z teleporady. Przychodnia Lekarzy Specjalistów OPTIMA przetwarza dane osobowe Pacjenta w celu realizowania teleporady.
 • W przypadku wyrażenia przez Pacjenta zgody, Przychodnia Lekarzy Specjalistów OPTIMA przetwarza dane osobowe również w celach handlowych.
 • W przypadku dokumentacji medycznej, której podlega teleporada oraz zalecenia wynikającej po niej, Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Pacjent podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 • Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Pacjentów znajdują się na stronie internetowe przychodnia-optima.elk.pl/polityka-prywatnosci/ w Polityce Prywatności.

Reklamacje

 • W przypadku zastrzeżeń Pacjent ma prawo do reklamacji teleporady. Reklamację w formie pisemnej należy złożyć na adres : FHU Henryk Mandziarz Przychodnia Lekarzy Specjalistów OPTIMA lub na adres e-mail: optima.elk@gmail.com Do odpowiedniego rozpatrzenia reklamacji powinny być podane wszystkie niezbędne informacje odnośnie reklamowanej teleporady. Przychodnia Lekarzy Specjalistów OPTIMA zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i odpowiedzi w ciągu 7 dni od daty jej wpłynięcia.

Postanowienia końcowe

 • Pacjent zobowiązany jest do nie używania zwrotów o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, erotycznym, naruszającym dobra osobiste Specjalisty Przychodni Lekarzy Specjalistów OPTIMA lub innych osób oraz naruszające przepisy powszechnie obowiązujące. Jeżeli w ramach teleporady Specjalista Przychodni Lekarzy Specjalistów OPTIMA stwierdzi, że nie zostały zachowane powyższe warunki Regulaminu ma prawo przerwać rozmowę. Przychodnia Lekarzy Specjalistów OPTIMA nie ponosi odpowiedzialności za zakres danych podawanych przez Pacjenta podczas teleporady.
 • Zmiana regulaminu następuje poprzez udostępnienie zmienionego tekstu na stronie przychodnia-optima.elk.pl/regulamin/ w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulaminu Przychodnia Lekarzy Specjalistów OPTIMA informuje poprzez komunikat na stronie teleporady.
 • Zmieniony regulamin jest wiążący dla Pacjenta, z dniem jego wejścia. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 14 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z punktem 25. powyżej. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na wykupienie teleporady wykupione i opłacone przed taką zmianą. Będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
  Regulamin wchodzi w życie w dniu 23.10.2020 r.